Mt. Whitney Mountaineer's Route - September 28, 2012 - piotrowski