Mt. Whitney Mountaineer's Route - September 22, 2012 - piotrowski