Mt. Whitney Mountaineer's Route - September 14, 20112 - piotrowski