Mt. Whitney Mountaineer's Route - September 8, 2012 - piotrowski