Onion Valley To Whitney Portal - July (18-) 19, 2008 - piotrowski