NRT / Meysan Lakes Trail - June 12, 2010 - piotrowski