Mt. Whitney Mountaineer's Route - December 6-7, 2008 - piotrowski