Mountaineer's Route - September 5, 2004 - piotrowski