Mountaineer's Route - November 17-19, 2006 - piotrowski