Main Trail / North Fork Hike - 10/19/06 - piotrowski