Middle Knob / Peak 5920+ / Chuckwalla Mountain - March 26, 2011 - piotrowski